Bennekomse Meent en Hooilanden

De Bennekomse Meent en Hooilanden zijn, net zoals de natuurreservaten Hel/Blauwe Hel aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied wordt gevoed door kwelwater afkomstig van de Veluwe en van de Utrechtse Heuvelrug. Beide onderdelen van het gebied zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei, dat in het verleden als gemeenschappelijk bezit van de bevolking van Bennekom en Wageningen als hooiland werd gebruikt. De Bennekomse Meent is een blauwgrasland met sloten, wilgenstruweel en bosjes. De Hel en De Blauwe Hel vormen een moerasgebied met een laagveenkarakter met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvenen en natte schraallanden. De naam Blauwe Hel is afkomstig van de blauwachtig gekleurde grassen (Blauwe Zegge) die hier groeien.