Het Wekeromse Zand

Even ten zuidwesten van Wekerom, begrensd door de Vijfsprongweg, de Hoeverweg, de Immenweg en de Hoge Valksedijk ligt Het Wekeromse Zand. Het terrein is ongeveer 500 ha groot en eigendom van het Geldersch Landschap.

Het dorp Wekerom ligt op het kruispunt van de wegen Barneveld - Otterlo en Ede - Harskamp. Het dorp Wekerom is pas in de 20e eeuw ontstaan. Aan het einde van de bronsrijd en 150 jaar na Chr. was er al akkerbouw, de zogenaamde "Celtic Fields". Het oorspronkelijke Wekerom is een vroeg-middeleeuwe nederzetting. In 996 is er sprake van Wicherumlo: Het Wekeromse Bos

Op oude kaarten is te zien hoe Wekerom van twee kanten door het oprukkende zand werd bedreigd. De landbouw in dit gebied heeft een lange geschiedenis, want enkele van de oudste Veluwse essen liggen hier. Een landbouwtraditie die tot in de 20e eeuw van vader op zoon overging. Reeds ten tijde van Karel de Grote werden granen, erwten, bonen, vlas en hennep verbouwd. 

Na de kruistochten kwam dar nog boekweit bij. En na de 17e eeuw tabak. Omstreeks 1800 verdwenen in deze streek vlas en hennep, na 1900 ook de tabak en de boekweit. In de middeleeuwen waren er tengevolge van kappen en overbegrazing heidevelden ontstaan. Later verdwenen de heidevelden door afplaggen, overbegrazing en natuurlijke en klimatologische factoren. Wat overbleef was stuifzand. Het Wekeromse zand is één van de laatst actief stuivende zandgebieden van Noordwest Europa. Toch is het de laatste eeuwen langzaam dichtgegroeid. Om toch het Wekeromse Zand als stuifgebied te behouden is er in de negentiger jaren van de vorige eeuw flink gekapt en afgeplagd.

De meest voorkomende boomsoorten zijn grove den, lariks, douglas- en reuzenzilverspar. De schaarse vegetatie op het zand bestaat voornamelijk uit buntgras en zandzegge. Waar het zand inmiddels is vastgelegd vinden we heidespurrie, schapegras en diverse soorten korstmossen. Op de heide groeit voornamelijk struikheide. 

In het gebied komen reeën, maar ook een kudde moeflons voor. Ook kun je wilde zwijnen en vossen tegen komen. Buizerd, sperwer en boomvalken en ransuilen broeden geregeld in het gebied. Spechten, vinken en mezen komen ook voor in het Wekeromse Zand. Bij de vennen komt een aantal libellen voor.

folder Wekeromse-Zand
PDF – 569,1 KB 952 downloads